Wensen of vragen? Neem contact op: 0543-472315

Gleis, Keurslager

Wilt u de bestelling laten bezorgen? Geen probleem!

Als wij de bestelling op dinsdag voor 11 uur binnen hebben, kunnen de maaltijden vrijdag afgehaald of bezorgd worden.
Geef in de opmerkingen aan indien u wenst dat de bestelling bezorgd wordt.


 

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

 

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Gleis Keurslager. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van [BEDRIJFSNAAM] te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

 

Aanbiedingen door en prijzen van Gleis Keurslager zijn vrijblijvend. Gleis Keurslager accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Gleis Keurslager behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

 

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Gleis Keurslager behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Leveringen

 

Gleis Keurslager zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Gleis Keurslager ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Gleis Keurslager daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

 

Betaling

 

De klant voldoet bij Gleis Keurslager aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Gleis Keurslager een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Gleis Keurslager.

 

Reclames, garantie en retourgoederen

 

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gleis Keurslager de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Gleis Keurslager wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Gleis Keurslager. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Gleis Keurslager zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Gleis Keurslager, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

 

Overdracht van risico en eigendom

 

Het risico van het geleverde gaat van Gleis Keurslager over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

 

Indien de klant aan Gleis Keurslager opgave doet van een adres is Gleis Keurslager gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan 
Gleis Keurslager
Prinsenstraat 10
7121 AG Aalten

 

Aansprakelijkheid

 

Gleis Keurslager is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Gleis Keurslager is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Gleis Keurslager komen. Gleis Keurslager draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Gleis Keurslager eveneens geen verantwoordelijkheid. Gleis Keurslager is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gleis Keurslager, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gleis Keurslager. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Gleis Keurslager uitgesloten.

 

Diversen

 

De klant van Gleis Keurslager dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Gleis Keurslager geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Gleis Keurslager garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Gleis Keurslager het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Gleis Keurslager gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Gleis Keurslager kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten

 

Alle contacten en transacties met Gleis Keurslager geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Gleis Keurslager. Niets uit uitgaven of publicaties van Gleis Keurslager mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gleis Keurslager.

 

Toepasselijk recht

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gleis Keurslager en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten

 

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Gleis Keurslager te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij [BEDRIJFSNAAM] te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

 

 

Gleis Keurslager
Prinsenstraat 10
7121 AG Aalten
0543-472315

 

 

 

 

 

BESTELLING